———————————————————–

Cách phát âm /i:/: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước,khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười vậy.

Cách phát âm /ɪ/: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên

Examples

Âm /ɪ/Phiên âm
ship
fit
lip
fit
grin
/ʃɪp/
/fɪt/
/lɪp/
/fɪt/
/ɡrɪn/
Âm /iː/Phiên âm
Sheep
Seat
Leap
Feet
Green
/ʃiːp/
/siːt/
/liːp/
/fiːt/
/ɡriːn/

Sentences for practice

Look out for that sheep.                                              Sit down on that seat.

/ lʊk aʊt fə(r) ðæt ʃiːp/                                                                   /sɪt daʊn ɒn ðæt siːt/

Look out for that ship.                                                 He’s so green.

/ lʊk aʊt fə(r) ðæt ʃɪp/                                                                     /hiːz səʊ ɡriːn/

 She tries to keep fit.                                                     He’s grinning.

/ʃi traɪs tə kiːp fɪt/                                                                            /hiːz səʊ ɡrɪn/