————————————————————————

Cách phát âm âm  /e/ : Miệng mở rộng vừa phải, lưỡi để thoải mái và phần ở giữa dâng cao 1 chút. Nghe hơi giống âm ê khi đọc nhẹ trong tiếng Việt.

Cách phát âm âm /æ/: Miệng mở to nhưng không tròn mà hơi “bẹt”. Lưỡi trải rộng và thấp. Âm sâu.

Minimal pairs

Âm /e/ Phiên Âm
Men
Then
Guess
Head
/mɛn/
/ðɛn/
/ɡɛs/
/hɛd/
Âm æPhiên âm
Man
Than
Gas
Has
/man/
/ðan/
/ɡas/
/hav/

Sentences for practice

Jenny went to Venice.                                                               She went to Venice with her friend.

/ ˈdʒɛni wɛnt tə ˈvɛnɪs/                                                                          /ʃiː wɛnt tə ˈvɛnɪs wɪð həː frɛnd/

Do you have any plants?                                                           I ran to the bank.

/ duː juː hav ˈɛni plɑːnt ?/                                                                   /I ran tə ðə baŋk/