Open/Close Menu KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ - LAN TỎA NIỀM TIN
7-thi-trong-tieng-anh-can-nho

Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ giới thiệu  với các bạn lý thuyết về Thì trong tiếng Anh!!!!!!!! Trong quá trình đào tạo và giảng dạy các bạn học viên, mình nhận ra có rất nhiều bạn nói tiếng Anh tự tin, ngữ âm khá ổn nhưng lại sai ngữ pháp 😀 Có vẻ như các bạn đã xem nhẹ ngữ pháp khi giao tiếp tiếng Anh. Vì vậy bài viết này sẽ giúp các bạn khái quát lại những gì cần thiết để củng cố khả năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân.

Có 12 thì cơ bản, trong đó có 7 thì tiếng anh mà bạn cần nhớ để giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài một cách trôi chảy

Các thì cơ bản trong Tiếng Anh – Ngữ pháp cơ bản

 1. Công thức Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present):

S + Vs/es + O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách dùng:

+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý ,một sự thật hiển nhiên.

Ex: The sun ries in the East.

Tom comes from England.

+ Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen ,một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

Ex: Mary often goes to school by bicycle.

I get up early every morning.

Lưuý : ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

+ Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người :

Ex : He plays badminton very well

+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu ,đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.

 1. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous):

S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Từ nhận biết: now, right now, at present, at the moment,….

Cách dùng:

+ Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.

Ex: The children are playing football now.

+ Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đềnghị, mệnh lệnh.

Ex: Look! the child is crying.

Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS :

Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember –

+ Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra( ở tương lai gần)

Ex: He is coming tomrow

Lưuý :Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giá như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,……….

Ex: I am tired now.

She wants to go for a walk at the moment.

Do you understand your lesson?

 1. Thì Quá Khứ Đơn (Simple Past):

S + was/were + V_ed + O

Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

When + thì quá khứ đơn (simple past)

When + hành động thứ nhất

 1. Thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous):

S + was/were + V_ing + O

Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.

CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING

While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive)

 1. Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect):

S + have/ has + Past participle + O

Từ nhận biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.

Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.

Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với  since và for.

Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.

For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu.

 1. Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn (Present Perfect Continuous):

S + have/ has + been + V_ing + O

Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).

 1. Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect):

S + had + Past Participle + O

Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

 1. Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn (Pas Perfect Continuous):

S + had + been + V_ing + O

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

 1. Tương Lai Đơn (Simple Future):

S + shall/will + V(infinitive) + O

Cách dùng:Khi bạn đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.

Khi bạn chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will.

CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)

Khi bạn diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.

CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiệntại: simple form)

 1. Tương Lai Tiếp Diễn (Future Continuous):

S + shall/will + be + V_ing+ O

Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Cách dùng:Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặc

CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

 1. Tương Lai Hoàn Thành (Future Perfect):

S + shall/will + have + Past Participle

Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa là before)

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

 1. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous):

S + shall/will + have been + V_ing + O

Cách dùng:Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Bảng tổng hợp các thì trong tiếng Anh:  >> Mình sẽ chia sẻ ở những bài viết sau.

Chúc các bạn học tốt!

-Sưu tầm-

Logo_footer   
     © 2015 Học viện Ngôn ngữ Quốc Tế Empire

Follow us: