KHÓA CASIO TOÁN

4244 Học viên
KHÓA CASIO TOÁN
1.000.000 ₫
1.000.000 ₫
Thời lượng: 12 giờ 29 phút
Giáo trình: 8 bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

Giới thiệu khóa học

(Đang cập nhật)

Nội dung khoá học

CHUYÊN ĐỀ 1.CHUẨN HÓA SỐ PHỨC
1
896
CHUYÊN ĐỀ 2.MAX MIN SỐ PHỨC
1
469
CHUYÊN ĐỀ 3.LOGARIT
1
375
CHUYÊN ĐỀ 4.TẠO HÀM ĐA THỨC
1
188
CHUYÊN ĐỀ 5.TÍCH PHÂN ẨN NGUYÊN P1
1
147
CHUYÊN ĐỀ 5.TÍCH PHÂN ẨN NGUYÊN P2
1
77
CHUYÊN ĐỀ 6.SỐ PHỨC VDC
1
232
CHUYÊN ĐỀ 7.HÀM HỢP CHỨA THAM SỐ
1
232
5.0 xếp hạng khoá học

Khóa học liên quan