KHÓA CHUYÊN ĐỀ ĐGNL 2K6

Các chuyên đề trọng tâm chinh phục ĐGNL 2024
Empire Team
2 Đánh giá 2107 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục kiến thức từng môn 
 • Bạn sẽ sở hữu các video bài giảng tất cả các môn trong khóa học! 
 • Bạn sẽ có được kiến thức nền và nền tảng để chinh phục đề ĐGNL 

Giới thiệu khóa học

Hệ thống video zoom tất cả các môn học các ngày trong tuần 

các đề tổng ôn cũng như những video bổ trợ hỗ trợ khó khăn cho học sinh trong quá trình học 

Các thủ thuật và kinh nghiệm làm bài ĐGNL của từng môn 

Nội dung khóa học

 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 1-2 110:11
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 3-4 42:01
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 5-6 41:15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 7-8 30:33
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 9-10 40:20
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 11-12 40:56
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 13-14-15-16 56:18
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 17-18-19-20 79:28
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 21-22-23-24 44:01
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT 30 ĐỀ TỦ MÔN SINH ĐỀ SỐ 25-26-27-28-29-30 48:59
 • SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 1)-ĐỀ 1-2 106:41
 • SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 1)-ĐỀ 3-10 101:20
 • SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 2)-ĐỀ 1-5 61:59
 • SỬA CHI TIẾT 10 ĐỀ TỦ HÓA (SỬA LẦN 2)-ĐỀ 6-10 78:32
 • CHUYÊN ĐỀ 1.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 1 - Gen - mã di truyền 30:43
 • CHUYÊN ĐỀ 1.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 2 - Quá trình nhân đôi ADN 15:00
 • CHUYÊN ĐỀ 1.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 3 - Quá trình phiên mã - dịch mã 27:07
 • CHUYÊN ĐỀ 1.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 4 - Điều hòa hoạt động gen 13:41
 • CHUYÊN ĐỀ 1.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 5 - Đột biến gen 23:50
 • CHUYÊN ĐỀ 2.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.12.1 - Nhiễm sắc thể và các cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào 37:20
 • CHUYÊN ĐỀ 2.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.13.1 - Sơ lược về quá trình tạo giao tử 35:41
 • CHUYÊN ĐỀ 2.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.14.1 Lí thuyết trọng tâm -Đột biến cấu trúc NST- 12:37
 • CHUYÊN ĐỀ 2.CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.14.2 Lí thuyết trọng tâm -Đột biến số lượng NST- 26:17
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 22 - Lí thuyết trọng tâm Quy luật phân li 51:17
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 23 - Lí thuyết trọng tâm Quy luật phân li độc lập 22:00
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 24.1 - Lí thuyết trọng tâm Tương tác gen - P1 59:18
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 24.2 - Lí thuyết trọng tâm Tương tác gen - P2 62:38
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 25.1 - Lí thuyết trọng tâm Liên kết gen 31:29
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 25.2 - Lí thuyết trọng tâm Hoán vị gen 33:00
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 26 - Lí thuyết trọng tâm Di truyền liên kết giới tính 21:57
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 27.1 - Lí thuyết trọng tâm Di truyền ngoài nhân 20:56
 • CHUYÊN ĐỀ 3.QUY LUẬT DI TRUYỀN-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.BÀI 27.2 - Lí thuyết trọng tâm Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen 20:16
 • CHUYÊN ĐỀ 4.DI TRUYỀN QUẦN THỂ-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN-DI TRUYỀN NGƯỜI-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 42.1 - Lí thuyết trọng tâm Di truyền quần thể 40:03
 • CHUYÊN ĐỀ 4.DI TRUYỀN QUẦN THỂ-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN-DI TRUYỀN NGƯỜI-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 42.2 - Bài tập cơ bản di truyền quần thể 55:22
 • CHUYÊN ĐỀ 4.DI TRUYỀN QUẦN THỂ-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN-DI TRUYỀN NGƯỜI-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 42.2 - Bài tập cơ bản di truyền quần thể 58:22
 • CHUYÊN ĐỀ 4.DI TRUYỀN QUẦN THỂ-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN-DI TRUYỀN NGƯỜI-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 43.2 - Lí thuyết trọng tâm Công nghệ gen 24:58
 • CHUYÊN ĐỀ 4.DI TRUYỀN QUẦN THỂ-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN-DI TRUYỀN NGƯỜI-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 44.1 - Lí thuyết trọng tâm Di truyền người 27:04
 • CHUYÊN ĐỀ 4.DI TRUYỀN QUẦN THỂ-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN-DI TRUYỀN NGƯỜI-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 44.2 - Hướng dẫn giải quyết dạng bài tập tư vấn di truyền 60:22
 • CHUYÊN ĐỀ 4.DI TRUYỀN QUẦN THỂ-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN-DI TRUYỀN NGƯỜI-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 44.3 - Hướng dẫn giải quyết dạng bài tập phả hệ 41:24
 • CHUYÊN ĐỀ 5.TIẾN HÓA-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 49.1 - Lí thuyết trọng tâm Bằng chứng tiến hóa và Học thuyết tiến hóa cổ điển 57:52
 • CHUYÊN ĐỀ 5.TIẾN HÓA-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.50.1 - Lí thuyết trọng tâm Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại và Các nhân tố tiến hóa 48:57
 • CHUYÊN ĐỀ 5.TIẾN HÓA-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.51.1 - Lí thuyết trọng tâm -Loài - cơ chế cách li - quá trình hình thành loài- 52:23
 • CHUYÊN ĐỀ 5.TIẾN HÓA-LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.Bài 51.2 _Nguồn gốc sự sống - sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất_ 33:01
 • CHUYÊN ĐỀ 6.SINH THÁI-55.1 - Lí thuyết trọng tâm _Cơ thể sinh vật và môi trường_ 27:48
 • CHUYÊN ĐỀ 6.SINH THÁI-56.1 - Lí thuyết trọng tâm 'Quần thể sinh vật' 53:59
 • CHUYÊN ĐỀ 6.SINH THÁI-57.1 - Lí thuyết trọng tâm _Quần xã sinh vật_ 41:00
 • CHUYÊN ĐỀ 6.SINH THÁI-58.1 - Lí thuyết trọng tâm 'Hệ sinh thái' 44:16
 • GIẢI BÀI TẬP 'HỆ SINH THÁI' 66:32
 • GIẢI BÀI TẬP _QUẦN XÃ SINH VẬT_ 71:03
 • GIẢI BÀI TẬP _QUẦN THỂ SINH VẬT_ 63:23
 • GIẢI BÀI TẬP 'CƠ THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG' 31:07
 • GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA PHẦN 3 63:35
 • GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA PHẦN 2 69:19
 • GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI 129:40
 • GIẢI BÀI TẬP 'BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA' VÀ 'HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN' 47:32
 • GIẢI BÀI TẬP ỨNG DỤNG DI TRUYỀN 72:21
 • GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ 79:18
 • GIẢI BÀI TẬP ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN KIỂU GEN 94:42
 • GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN 57:24
 • GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GIỚI TÍNH - PHẦN 2 134:13
 • GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GIỚI TÍNH - PHẦN 1 70:21
 • GIẢI BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN - PHẦN 2 121:27
 • GIẢI BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN - PHẦN 1 115:28
 • GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN 86:58
 • GIẢI BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN 106:27
 • GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP 50:08
 • GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT PHÂN LI 74:53
 • GIẢI BÀI TẬP ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ 121:02
 • BÀI TẬP GIAO TỬ CƠ BẢN 89:42
 • GIẢI BÀI TẬP NHIỄM SẮC THỂ VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO 60:39
 • GIẢI BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN 68:27
 • PHIÊN MÃ - DỊCH MÃ + ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN 77:41
 • GIẢI BÀI TẬP GEN - MÃ DI TRUYỀN + NHÂN ĐÔI ADN 94:54
 • CHỦ ĐỀ 7 SINH HỌC 11.MAS B - 62.1 - Lí thuyết trọng tâm _Trao đổi khoáng và ion ở thực vật_ 47:04
 • CHỦ ĐỀ 7 SINH HỌC 11.MAS B - Bài 63.1 - Lí thuyết trọng tâm 'Quá trình quang hợp ở thực vật' 49:58
 • CHỦ ĐỀ 7 SINH HỌC 11.MAS B - Bài 63.2 - Lí thuyết trọng tâm 'Hô hấp ở thực vật' 31:59
 • CHỦ ĐỀ 7 SINH HỌC 11.MAS B - Bài 65.1 - Lí thuyết trọng tâm _Quá trình tiêu hóa ở động vật_ 35:03
 • CHỦ ĐỀ 7 SINH HỌC 11.MAS B - Bài 65.2 - Lí thuyết trọng tâm _Quá trình hô hấp ở động vật_ 20:12
 • CHỦ ĐỀ 7 SINH HỌC 11.MAS B - Bài 66.1 - Lí thuyết trọng tâm _Quá trình tuần hoàn ở động vật_ 32:02
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 1 102:13
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 2 110:50
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 3 120:24
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 4 162:18
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 1 108:15
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 2 110:31
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 3 115:11
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 4 118:58
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 1.GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP HỌC 130:48
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 2.LÀM QUEN READING 107:49
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 3.SỬA ĐỀ THPT 2K5 MÃ ĐỀ 405 129:12
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 4.TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ BÀI ĐỌC PHẦN 1 128:10
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 5.KỸ NĂNG PHÂN TÍCH PHẦN 1 95:48
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 6.KỸ NĂNG PHÂN TÍCH PHẦN 2 105:14
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 7.XỬ LÝ BÀI ĐỌC HIỂU ĐGNL 98:14
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 8.VIẾT LẠI CÂU P1 95:34
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 9.VIẾT LẠI CÂU P2 91:11
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 10.SỬA LỖI SAI CÂU P1 82:24
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 11.SỬA LỖI SAI CÂU P2 97:09
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 12.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG B1+ SỬA FULL ĐỀ ĐGNL 101:15
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 13.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG B2 87:35
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P1 SỬA LỖI SAI BUỔI 1-PP VÀ ĐỀ SỐ 1 (30 CÂU) 99:38
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P1 SỬA LỖI SAI BUỔI 2-ĐỀ SỐ 2 113:50
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P2 SỬA BÀI ĐỌC ĐỀ SỐ 1 118:21
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P2 SỬA BÀI ĐỌC ĐỀ SỐ 2 88:56
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P2 SỬA BÀI ĐỌC ĐỀ SỐ 2.2 95:40
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P3 VIẾT LẠI CÂU 112:23
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P3 VIẾT LẠI CÂU ĐỀ 2 113:27
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P4 ĐIỀN KHUYẾT VÀ TIP LÀM BÀI(copy) 104:28
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1 SỐ PHỨC.DẠNG 1 ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 112:18
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2 SỐ PHỨC.DẠNG 2 HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC 78:01
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 3.TOÁN THƯỜNG- XÁC SUẤT THỐNG KÊ 215:26
 • 1.NGUYÊN HÀM DẠNG 123 94:58
 • 2.NGUYÊN HÀM DẠNG 456 79:47
 • 3.TÍCH PHÂN HỮU TỶ 115:20
 • 4.TÍCH PHÂN VÔ TỶ 71:48
 • 5.SỬA BÀI TẬP NGUYÊN HÀM PHẦN 1 75:25
 • 6.SỬA BÀI TẬP NGUYÊN HÀM PHẦN 2 49:19
 • 7.SỬA BÀI TẬP NGUYÊN HÀM PHẦN 3 110:47
 • 8.SỬA BÀI TẬP TÍCH PHÂN PHẦN 1 92:22
 • 9.SỬA BÀI TẬP TÍCH PHÂN PHẦN 2 82:08
 • 10.SỬA BÀI TẬP TÍCH PHÂN PHẦN 3 45:12
 • 11.SỬA BÀI TẬP TÍCH PHÂN PHẦN 4 52:16
 • 12.ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN 77:54
 • CHỦ ĐỀ 1.HỆ TRỤC TỌA ĐỘ BUỔI 1 87:35
 • CHỦ ĐỀ 1.HỆ TRỤC TỌA ĐỘ BUỔI 2 85:52
 • CHỦ ĐỀ 2.PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU 75:08
 • CHỦ ĐỀ 3.PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 124:15
 • CHỦ ĐỀ 4.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG B1 117:43
 • CHỦ ĐỀ 4.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG B2 118:27
 • SỐ PHỨC CHỦ ĐỀ 1.DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 102:29
 • SỐ PHỨC CHỦ ĐỀ 2.BIỂU DIỄN HÌNH HỌC VÀ GIẢI PT 111:49
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 1.LOGIC-MENH-DE-1 119:21
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 2.LOGIC-MENH-DE-2-SUY-LUAN-NGAN-1 115:42
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 3.LOGIC-SUY-LUAN-NGAN-2 119:52
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 4.LOGIC-SUY-LUAN-NGAN-2LOGIC-SUY-LUAN-NGAN-3-LOGIC-VAN-BAN-1 117:04
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 5.LOGIC-MENH-DE-2 122:36
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA CẤP TỐC.BUỔI 1.LOGIC-MENH-DE-1 105:42
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 1 105:42
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 2 116:40
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 3 125:27
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 4 109:58
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC BUỔI 5 140:59
 • CHỦ ĐỀ 1.CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ P1 109:05
 • CHỦ ĐỀ 1.CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ P2 123:26
 • CHỦ ĐỀ 2.THỐNG KÊ - BẢNG SỐ LIỆU 123:14
 • CHỦ ĐỀ 2.THỐNG KÊ P2 - BẢNG SỐ LIỆU (QUAN TRỌNG) 97:46
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 1.NGUYÊN TỬ CẤU TẠO 67:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 2.CƠ BẢN VỀ VLHN 93:16
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 3.PHẢN ỨNG HẠT NHÂN + PHÓNG XẠ PHẦN I 95:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 4.PHÓNG XẠ BUỔI 2 100:46
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 5.CH5 CHỦ ĐỀ 1 TÁN SẮC ÁNH SÁNG 91:48
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 6.CH5 CHỦ ĐỀ 2 GIAO THOA ĐƠN SẮC (P1) 86:04
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 7.2.SAI SỐ TRONG VẬT LÝ 34:02
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 8.DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ BUỔI 1 86:27
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 9.DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ BUỔI 2 90:11
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 7.1.GIAO THOA ĐƠN SẮC (P2) 53:21
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 1.HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 93:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 2 89:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 3 93:24
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 4 92:43
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 5 105:06
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 6 93:55
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 1 107:20
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 2 135:46
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 3 126:03
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 4 141:29
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 5 127:40
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 6 117:54
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 7 144:12
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC HÓA HỌC BUỔI 8 120:07
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 1 118:03
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 2.ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN 60:02
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 3.ĐỘT BIẾN GEN 94:47
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 4.CHỮA ĐỀ RÈN LUYỆN ADN - Trim 78:50
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 5.CHỮA ĐỀRÈN LUYỆN NST - Trim 47:41
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 6.QLDT MENDEN 94:11
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 7.LUYỆN TẬP QLDT MENDEN (CHỮA ĐỀ LAI NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG) 78:59
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 8.BỔ TRỢ TOÁN LAI MENDEN 87:47
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 9.TƯƠNG TÁC GEN 96:10
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 10.HOÁN VỊ GEN CƠ BẢN 94:53
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 10.ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC (BẮT BUỘC PHẢI HỌC) 54:06
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 11.CHỮA ĐỀ HOÁN VỊ GEN 96:48
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 12.TOÁN LAI HOÁN VỊ GEN 79:32
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 13.DI TRUYỀN QUẦN THỂ 75:42
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 14.TIẾN HÓA 53:58
 • SỬA ĐỀ RÈN LUYỆN MÔN SINH SỐ 1-2 110:11
 • BỔ TRỢ SINH SIÊU HOT BUỔI 1 100:42
 • BỔ TRỢ SINH SIÊU HOT BUỔI 2 87:36
 • BỔ TRỢ SINH SIÊU HOT BUỔI 3 74:08
 • BỔ TRỢ SINH SIÊU HOT BUỔI 4 76:35
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 1.QUAN HỆ QUỐC TẾ 123:39
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 2.CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 1917 VÀ CNXH 1917-NAY 1 112:10
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 3 118:46
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 4 103:42
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 5 113:27
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 6 87:21
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 1(copy) 108:37
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 2(copy) 102:57
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 3(copy) 97:48
 • 2K6 KHÓA CẤP TỐC LỊCH SỬ BUỔI 4(copy) 102:08
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 1 98:07
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 2 109:44
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 3 110:10
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 4 120:57
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 5 122:54

Thông tin giảng viên

Empire Team
40873 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

5
2 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Đức Tùng

em thay tuong doi ok

Lưu Bảo Châu

Siêu đỉnh thay dung ơi

Khóa học liên quan

KHÓA CHUYÊN ĐỀ ĐGNL HÀ NỘI
Empire Team
(1) 648 Học viên
1.499.000đ
CÂU HỎI ÔN TẬP THEO MÔN ĐGNL HN 2K6 (TẶNG KÈM KHÓA HỌC)
Empire Team
(1) 434 Học viên
1.499.000đ
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀ NỘI 2K6
Empire Team
(1) 647 Học viên
1.499.000đ
KHÓA THI THỬ ĐGNL 2K6
Empire Team
(1) 2103 Học viên
1.499.000đ
KHÓA ĐỀ THỰC CHIẾN 2K6
Empire Team
(1) 2104 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 286 giờ 22 phút
Giáo trình: 205 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com