KHÓA LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1-2K6

Các chuyên đề trọng tâm chinh phục ĐGNL 2024
Empire Team
1 Đánh giá 1436 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục kiến thức từng môn 
 • Bạn sẽ sở hữu các video bài giảng tất cả các môn trong khóa học! 
 • Bạn sẽ có được kiến thức nền và nền tảng để chinh phục đề ĐGNL 

Giới thiệu khóa học

Hệ thống video zoom tất cả các môn học các ngày trong tuần 

các đề tổng ôn cũng như những video bổ trợ hỗ trợ khó khăn cho học sinh trong quá trình học 

Các thủ thuật và kinh nghiệm làm bài ĐGNL của từng môn 

Nội dung khóa học

 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 1 102:13
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 2 110:50
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 3 120:24
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1-2.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 4 162:18
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 3.CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 1 108:15
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 1.GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP HỌC 130:48
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 2.LÀM QUEN READING 107:49
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 3.SỬA ĐỀ THPT 2K5 MÃ ĐỀ 405 129:12
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 4.TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ BÀI ĐỌC PHẦN 1 128:10
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 5.KỸ NĂNG PHÂN TÍCH PHẦN 1 95:48
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 7.XỬ LÝ BÀI ĐỌC HIỂU ĐGNL 98:14
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 6.KỸ NĂNG PHÂN TÍCH PHẦN 2 105:14
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 8.VIẾT LẠI CÂU P1 95:34
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 9.VIẾT LẠI CÂU P2 91:11
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 10.SỬA LỖI SAI CÂU P1 82:24
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 11.SỬA LỖI SAI CÂU P2 97:09
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 12.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG B1+ SỬA FULL ĐỀ ĐGNL 101:15
 • 2K6 BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 13.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG B2 87:35
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P1 SỬA LỖI SAI BUỔI 1-PP VÀ ĐỀ SỐ 1 (30 CÂU) 99:38
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1-2-3.P1 SỬA LỖI SAI BUỔI 2-ĐỀ SỐ 2 113:50
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1 SỐ PHỨC.DẠNG 1 ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 112:18
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2 SỐ PHỨC.DẠNG 2 HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC 78:01
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 3.TOÁN THƯỜNG- XÁC SUẤT THỐNG KÊ 215:26
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 1.LOGIC-MENH-DE-1 119:21
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 2.LOGIC-MENH-DE-2-SUY-LUAN-NGAN-1 115:42
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 3.LOGIC-SUY-LUAN-NGAN-2 119:52
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 4.LOGIC-SUY-LUAN-NGAN-2LOGIC-SUY-LUAN-NGAN-3-LOGIC-VAN-BAN-1 117:04
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1-2.BUỔI 5.LOGIC-MENH-DE-2 122:36
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 1.NGUYÊN TỬ CẤU TẠO 67:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 2.CƠ BẢN VỀ VLHN 93:16
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 3.PHẢN ỨNG HẠT NHÂN + PHÓNG XẠ PHẦN I 95:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 4.PHÓNG XẠ BUỔI 2 100:46
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 5.CH5 CHỦ ĐỀ 1 TÁN SẮC ÁNH SÁNG 91:48
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 6.CH5 CHỦ ĐỀ 2 GIAO THOA ĐƠN SẮC (P1) 86:04
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 7.1.GIAO THOA ĐƠN SẮC (P2) 53:21
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 7.2.SAI SỐ TRONG VẬT LÝ 34:02
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 8.DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ BUỔI 1 86:27
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.KHÓA 1-2.BUỔI 9.DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ BUỔI 2 90:11
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 1.HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 93:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 2 89:05
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 3 93:24
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 4 92:43
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 1 118:03
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 2.ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN 60:02
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 3.ĐỘT BIẾN GEN 94:47
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 4.CHỮA ĐỀ RÈN LUYỆN ADN - Trim 78:50
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 5.CHỮA ĐỀRÈN LUYỆN NST - Trim 47:41
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 6.QLDT MENDEN 94:11
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 7.LUYỆN TẬP QLDT MENDEN (CHỮA ĐỀ LAI NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG) 78:59
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 8.BỔ TRỢ TOÁN LAI MENDEN 87:47
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.KHÓA 1-2-3.BUỔI 9.TƯƠNG TÁC GEN 96:10
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 1.QUAN HỆ QUỐC TẾ 123:39
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 2.CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 1917 VÀ CNXH 1917-NAY 1 112:10
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.KHÓA 1-2-3.BUỔI 3 118:46
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 1 98:07
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 2 109:44
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 3 110:10
 • 2K6 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.KHÓA 1-2-3.CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ BUỔI 4 120:57
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.1 TIẾNG VIỆT CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.1 TIẾNG VIỆT CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.1 TIẾNG VIỆT CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.1 TIẾNG VIỆT CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.1 TIẾNG VIỆT CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.1 TIẾNG VIỆT CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 7
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 8
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 9
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 10
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 11
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 12
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 13
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 14
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 15
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 16
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 17
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 18
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 1.2 TIẾNG VIỆT CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 19
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.1 TIẾNG ANH CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.1 TIẾNG ANH CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.1 TIẾNG ANH CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.1 TIẾNG ANH CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.1 TIẾNG ANH CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.1 TIẾNG ANH CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 1. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 1. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 1. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 1. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 1. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 1. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 2. TÌM CÂU ĐỒNG NGHĨA] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 2. TÌM CÂU ĐỒNG NGHĨA] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 2. TÌM CÂU ĐỒNG NGHĨA] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 2. TÌM CÂU ĐỒNG NGHĨA] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 2. TÌM CÂU ĐỒNG NGHĨA] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 2. TÌM CÂU ĐỒNG NGHĨA] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 3. TÌM LỖI SAI] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 3. TÌM LỖI SAI] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 3. TÌM LỖI SAI] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 3. TÌM LỖI SAI] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 3. TÌM LỖI SAI] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 2.2 TIẾNG ANH CÂU ĐƠN] [DẠNG 3. TÌM LỖI SAI] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 7
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 8
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 9
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 10
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 11
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 12
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 3.1 TOÁN THƯỜNG CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 13
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 7
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 8
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 9
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.1 TOÁN LOGIC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 10
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.2 TOÁN LOGIC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.2 TOÁN LOGIC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 4.2 TOÁN LOGIC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 7
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 8
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 9
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 10
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 11
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 12
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 5.1 TOÁN PTSL] ĐỀ SỐ 13
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 7
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.1 VẬT LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 8
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.2 VẬT LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.2 VẬT LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.2 VẬT LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.2 VẬT LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 6.2 VẬT LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 7
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.1 HÓA HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 8
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.2 HÓA HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.2 HÓA HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.2 HÓA HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.2 HÓA HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 7.2 HÓA HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.1 SINH HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.1 SINH HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.1 SINH HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.1 SINH HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.1 SINH HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.1 SINH HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.1 SINH HỌC CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 7
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.2 SINH HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.2 SINH HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.2 SINH HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.2 SINH HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 8.2 SINH HỌC CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.1 LỊCH SỬ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.1 LỊCH SỬ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.1 LỊCH SỬ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.1 LỊCH SỬ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.1 LỊCH SỬ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.1 LỊCH SỬ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.2 LỊCH SỬ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.2 LỊCH SỬ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.2 LỊCH SỬ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.2 LỊCH SỬ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 9.2 LỊCH SỬ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.1 ĐỊA LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.1 ĐỊA LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.1 ĐỊA LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.1 ĐỊA LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.1 ĐỊA LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 5
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.1 ĐỊA LÝ CÂU GHÉP] ĐỀ SỐ 6
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.2 ĐỊA LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 1
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.2 ĐỊA LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 2
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.2 ĐỊA LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 3
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.2 ĐỊA LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 4
 • [NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐGNL] [CHỦ ĐỀ 10.2 ĐỊA LÝ CÂU ĐƠN] ĐỀ SỐ 5
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 1
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 1 CÂU 1-40 22:15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:59
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 3 CÂU 71-120 79:34
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 2
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 1 CÂU 1-40 25:41
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:46
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 3 CÂU 71-120 69:16
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 3
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:59
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 2 CÂU 41-70 40:17
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:05
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 4
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 4 PHẦN 1 CÂU 1-40 26:54
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 4 PHẦN 2 CÂU 41-70 27:15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 4 PHẦN 3 CÂU 71-120 61:46
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 5
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 5 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:35
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 5 PHẦN 2 CÂU 41-70 63:36
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 5 PHẦN 3 CÂU 71-120 31:16
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 6
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 6 PHẦN 2 CÂU 41-70 45:16
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 6 PHẦN 1 CÂU 1-40 20:42
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 6 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:22
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 7
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 7 PHẦN 1 CÂU 1-40 27:43
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 7 PHẦN 2 CÂU 41-70 40:47
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 7 PHẦN 3 CÂU 71-120 55:39
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 8
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 8 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:41
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 8 PHẦN 2 CÂU 41-70 33:02
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 8 PHẦN 3 CÂU 71-120 55:18
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 9
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 9 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:43
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 9 PHẦN 2 CÂU 41-70 36:36
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 9 PHẦN 3 CÂU 71-120 60:19
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 10
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 10 PHẦN 1 CÂU 1-40 24:02
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 10 PHẦN 2 CÂU 41-70 30:13
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 10 PHẦN 3 CÂU 71-120 00:00
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 11
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 11 PHẦN 1 CÂU 1-40 29:06
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 11 PHẦN 2 CÂU 41-70 45:21
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 11 PHẦN 3 CÂU 71-120 76:34
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 12
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 12 PHẦN 1 CÂU 1-40 35:05
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 12 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:26
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 12 PHẦN 3 CÂU 71-120 61:05
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 13
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 13 PHẦN 1 CÂU 1-40 33:54
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 13 PHẦN 2 CÂU 41-70 45:57
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 13 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:50
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 14
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 14 PHẦN 1 CÂU 1-40 30:49
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 14 PHẦN 2 CÂU 41-70 43:21
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 14 PHẦN 3 CÂU 71-120 51:42
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 15 PHẦN 1 CÂU 1-40 27:44
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 15 PHẦN 2 CÂU 41-70 34:35
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 15 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:50
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 16
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 16 PHẦN 1 CÂU 1-40 25:46
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 16 PHẦN 2 CÂU 41-70 36:49
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 16 PHẦN 3 CÂU 71-120 58:40
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 17
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 17 PHẦN 1 CÂU 1-40 26:40
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 17 PHẦN 2 CÂU 41-70 33:23
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 17 PHẦN 3 CÂU 71-120 62:14
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 18
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 18 PHẦN 1 CÂU 1-40 28:43
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 18 PHẦN 2 CÂU 41-70 35:47
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 18 PHẦN 3 CÂU 71-120 59:17
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 19 PHẦN 1 CÂU 1-40 25:12
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 19
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 20
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 21
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 20 PHẦN 1 CÂU 1-40 22:20
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 21 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:12
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 19 PHẦN 2 CÂU 41-70 39:30
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 20 PHẦN 2 CÂU 41-70 29:34
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 21 PHẦN 2 CÂU 41-70 30:25
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 19 PHẦN 3 CÂU 71-120 65:27
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 20 PHẦN 3 CÂU 71-120 41:16
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 21 PHẦN 3 CÂU 71-120 41:45
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.BUỔI 1.TỔNG ÔN TIẾNG VIỆT PHẦN 1 115:41
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.BUỔI 2.TỔNG ÔN TIẾNG VIỆT PHẦN 2 127:22
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.BUỔI 3.TỔNG ÔN TIẾNG VIỆT PHẦN 3 115:39
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 80:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2. BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC 64:24
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.BUỔI 1 88:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.BUỔI 1.PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHẦN 1 77:59
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.BUỔI 2.PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHẦN 2 74:06
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 1.Lý Thuyết Adn - Nđ - Pm - Dm-full 97:58
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 4.lý thuyết trọng tâm tiến hóa 61:55
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 5. Lý Thuyết Nst-11111111111111_Trim 100:00
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 6.trọng tâm lý thuyết sinh thái_T 57:59
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 1-2 106:41
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 3-10 101:20
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 1-5 61:59
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 6-10 78:32
 • 2K5.1000+ HÓA HỌC PART 1 20:56
 • 2K5.1000+ HÓA HỌC PART 2 86:52
 • 2K5.1000+ HÓA HỌC PART 3 63:51
 • 2K5.HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN ĐỊA LÝ 175:25
 • 2K5.HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ 135:03
 • 2K5.HÓA HỌC 1000-BUỔI 1 93:39
 • 2K5.LOGIC 800-900.TỔNG ÔN LÝ THUYẾT B1 94:30
 • 2K5.LỚP 800.SỐ PHỨC 1.DẠNG ĐẠI SỐ 71:58
 • 2K5.LỚP 800.SỐ PHỨC 2.DẠNG HÌNH HỌC P1 16:58
 • 2K5.LỚP 800.SỐ PHỨC 2.DẠNG HÌNH HỌC P2 96:39
 • 2K5.PTSL 900+ 71:34
 • 2K5.SINH LỚP 1000 - BUỔI 1 76:58
 • 2K5.SINH LỚP 1000 - BUỔI 2 104:37
 • 2K5.SINH LỚP 1000 - BUỔI 3 138:53
 • BỔ TRỢ.DE-TONG-ON-LOGIC-SUY-LUAN-NGAN 36:48
 • BỔ TRỢ.DE-TONG-ON-LOGIC-VAN-BAN 36:02
 • BỔ TRỢ.LOGIC-MENH-DE-CON-LAI 53:31
 • BỔ TRỢ.LOGIC-MENH-DE-KEO-THEO 40:10
 • BỔ TRỢ.LOGIC-SUY-LUAN-NGAN 85:17
 • BỔ TRỢ.LOGIC-VAN-BAN 78:23
 • BỔ TRỢ.MENH-DE-TUONG-DUONG 17:17
 • BỔ TRỢ.MENH-DE-VA-HOAC 36:15
 • BỔ TRỢ.NGUYÊN HÀM DẠNG 123 72:25
 • BỔ TRỢ.NGUYÊN HÀM DẠNG 456 71:28
 • BỔ TRỢ.Tổng ôn biểu đồ đường + bảng số liệu 68:22
 • BỔ TRỢ.Tổng ôn biểu đồ tròn + cột 57:01
 • BỔ TRỢ.VIDEO 1 CAC DANG BIEU DO 65:18
 • BỔ TRỢ.VIDEO 2 THONG KE P1 85:40
 • BỔ TRỢ.VIDEO 3 THONG KE VIDEO P2 54:08
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 1 136:48
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 2 146:23
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 3 136:48
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 4 118:31
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 2.BUỔI 1 101:54
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 2.BUỔI 2 111:26
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 1 85:10
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 2 105:50
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 3 102:35
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 4 107:51
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 1 97:06
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 2 118:05
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 3 93:01
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 4 86:57
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1.2.NGUYÊN HÀM CƠ BẢN 134:47
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1.3.NGUYÊN HÀM BỔ TRỢ 93:22
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.1.TÍCH PHÂN 28:49
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.2.TÍCH PHÂN 37:55
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.3.TÍCH PHÂN 38:23
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.4.TÍCH PHÂN 39:21
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 3.TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN VÀ HƯU TỶ 115:24
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 4.SỐ PHỨC 101:51
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 5.XÁC SUẤT 132:36
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 6.BÀI TOÁN LẬP PT-HPT 91:47
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1.1.NGUYÊN HÀM 117:45
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 1 123:46
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 2 126:40
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 3 116:54
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 4 125:20
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 1 114:19
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 2 114:19
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 3 83:22
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 4 96:19
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BIỂU ĐỒ TỔNG ÔN P1 42:09
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BIỂU ĐỒ TỔNG ÔN P2 26:31
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BIỂU ĐỒ TRÒN (46-91) 33:44
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 1 108:58
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 2 108:58
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 1 113:17
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 2.1 68:31
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 2.2 48:32
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 1.HOA VO CO_DAI CUONG 113:30
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 2.HOA HOC HUU CO 108:58
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 3.THUC NGHIEM HOA HOC 120:59
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4. XU LI BAI LUAN
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4.XU LI BAI LUAN (PHAN 1) 90:00
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4.XU LI BAI LUAN (PHAN 2) 12:11
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4.XU LI BAI LUAN (PHAN 3) 25:10
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 1. TONG QUAN DGNL PHAN KHTN_ON TAP CHUNG 117:38
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 2. THUC NGHIEM HOA HOC 90:00
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 3. XU LI BAI LUAN HUU CO 114:56
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 4. XU LI BAI LUAN VO CO 111:40
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 133:12
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 137:46
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 135:25
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 126:03
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 1 118:07
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 2 103:34
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 3 93:04
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 1 56:28
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 2 102:20
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 3 106:46
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 4 109:23
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 1 112:40
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 2 117:34
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 3 138:22
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 4 119:36
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 1 89:56
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 2 85:55
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 3 89:40
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 4 77:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.KHÓA 2.SỐ PHỨC BUỔI 1 98:29
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.KHÓA 2.SỐ PHỨC BUỔI 2 98:29
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.KHÓA 2.SỐ PHỨC BUỔI 3 53:19
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 1 77:59
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 2 83:00
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 3 60:05
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 4 81:02
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 5 86:18
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 6 91:23
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 1 84:13
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 2 92:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 3 88:16
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 4 84:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 5 93:22
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 1.BUỔI 1 81:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 1.BUỔI 2 81:02
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 2.BUỔI 2.1 06:37
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 2.BUỔI 2.2 58:41
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 1 91:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 2 91:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 1.ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ 80:04
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 2.HÓA HỌC HỮU CƠ 109:13
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 3.THỰC NGHIỆM HÓA HỌC 93:39
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 4 95:30
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 1.TỔNG QUAN CẤU TRÚC BÀI ĐGNL 77:44
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 2.1.HÓA THỰC NGHIỆM 05:51
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 2.2HÓA THỰC NGHIỆM 75:45
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 3.BÀI LUẬN 79:29
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 100:42
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 87:36
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 74:08
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 76:35
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 1 114:07
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 2 92:12
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 3 109:39
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 4 98:06
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 1 97:27
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 2 99:42
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 3 103:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 4 105:46
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 37:47
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 157:05
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 95:36
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 4 102:30
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 110:00
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 102:24
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 108:30
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 136:03
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 118:44
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 109:57
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 PHẦN 1 94:02
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 PHẦN 2 27:20
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 PHẦN 1 48:11
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 PHẦN 2 79:49
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 133:29
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 118:42
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 105:12
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 124:49
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 142:17
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 106:27
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 103:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 ĐỀ 1-2 87:46
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 122:28
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 ĐỀ 6-7 97:13
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 102:03
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 80:49
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 88:34
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 ĐỀ 6-7-8 111:56
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 ĐỀ 8-9-10 99:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 122:34
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 2 ĐỀ 4-5 96:52
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 3 ĐỀ 6-7 89:29
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 75:21
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 ĐỀ 1-2 95:19
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 ĐỀ 3-4 VÀ ĐỀ THI THỬ LẦN 5 105:53
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 ĐỀ 5-6-7 96:10
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 108:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 99:06
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 2 ĐỀ 4-5-6 84:46
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 2 ĐỀ 7-8-9-10 84:22
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 ĐỀ 1 93:59
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 ĐỀ 2-3-4-5 146:53
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 3 ĐỀ 6-9 181:20
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1 87:47
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 ĐỀ 2-3 92:25
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 ĐỀ 4-5-6-7 92:40
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 86:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 92:54
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 98:43
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 ĐỀ 6-7-8 99:19
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 ĐỀ 9-10 86:44
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 1 ĐỀ 1-4 101:40
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 2 ĐỀ 5-10 92:12
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 ĐỀ 1-5 94:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 ĐỀ 6-10 86:01
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 117:57
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 124:29
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 139:05
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 147:33
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 99:12
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 79:55
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 4 167:05
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 87:14
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 2 84:50
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 100:20
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 92:47
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 95:01
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 4 84:18
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 1 77:43
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 2 77:51
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 3 26:39
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 56:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 127:25
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 99:10
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4.1 12:51
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4.2 82:45
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 87:02
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 86:08
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 1 79:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 2 112:36
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 3 125:41
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 83:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 61:14

Thông tin giảng viên

Empire Team
3006 Học viên 7 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Đức Tùng

em thay tuong doi ok

Khóa học liên quan

KHÓA ĐGNL OFF-EMPIRE
Empire Team
(1) 68 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 505 giờ 52 phút
Giáo trình: 530 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com