KHÓA ĐỀ THỰC CHIẾN 2K6

Các chuyên đề trọng tâm chinh phục ĐGNL 2024
Empire Team
1 Đánh giá 2104 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục kiến thức từng môn 
 • Bạn sẽ sở hữu các video bài giảng tất cả các môn trong khóa học! 
 • Bạn sẽ có được kiến thức nền và nền tảng để chinh phục đề ĐGNL 

Giới thiệu khóa học

Hệ thống video zoom tất cả các môn học các ngày trong tuần 

các đề tổng ôn cũng như những video bổ trợ hỗ trợ khó khăn cho học sinh trong quá trình học 

Các thủ thuật và kinh nghiệm làm bài ĐGNL của từng môn 

Nội dung khóa học

 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 116:26
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 ĐỀ 5-8 111:52
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 ĐỀ 9-10 108:53
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 ĐỀ 1-2 105:45
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 123:27
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 ĐỀ 6-7 115:06
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 127:51
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 110:55
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 ĐỀ 4-5-6-7-8-9-10 226:48
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 129:22
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 ĐỀ 4-5-6 119:46
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 ĐỀ 7-8-9 110:23
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 4 ĐỀ 10 83:29
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 1 ĐỀ 1-2 124:42
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 2 ĐỀ 3-4 119:03
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 3 ĐỀ 5-6 104:36
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 4 ĐỀ 7-8 132:39
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 4 ĐỀ 9-10 90:51
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 ĐỀ 1-2 113:35
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 114:13
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 3 ĐỀ 6 25:33
 • ÔN TẬP HK1 LỚP 11 87:55
 • ÔN TẬP LỚP 11 PHẦN 2 29:14
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 4 ĐỀ 7-8-9 P1 29:24
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 4 ĐỀ 7-8-9 P2 73:02
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 5 ĐỀ 10 61:05
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1 79:52
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 ĐỀ 2 44:39
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 ĐỀ 3 69:39
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 ĐỀ 4 33:24
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 ĐỀ 5 24:54
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 ĐỀ 6 43:54
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 ĐỀ 7 33:10
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 ĐỀ 8 28:28
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4 ĐỀ 9 54:31
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4 ĐỀ 10 42:29
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1-2 142:18
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 ĐỀ 3-4 111:31
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 ĐỀ 5-6-7 112:35
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 112:24
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ ĐỀ 1-10 103:38
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ ĐỀ 2-5 115:16
 • 2K6 ĐỀ THỰC CHIẾN ĐỢT 1. CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ ĐỀ 6-10 96:01
 • ĐỀ SỐ 1-BỘ 6 ĐỀ ĐHQG ĐỀ SỐ 1
 • ĐỀ SỐ 2-BỘ 6 ĐỀ ĐHQG ĐỀ SỐ 2
 • ĐỀ SỐ 3-BỘ 6 ĐỀ ĐHQG ĐỀ SỐ 3
 • ĐỀ SỐ 7-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 1
 • ĐỀ SỐ 8-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 2
 • ĐỀ SỐ 9-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 3
 • ĐỀ SỐ 10-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 4
 • ĐỀ SỐ 11-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 5
 • ĐỀ SỐ 12-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 6
 • ĐỀ SỐ 13-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 7
 • ĐỀ SỐ 14-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 8
 • ĐỀ SỐ 15-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 9
 • ĐỀ SỐ 16-BỘ 10 ĐỀ THỰC CHIẾN-ĐỀ SỐ 10
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 1.TIẾNG VIỆT.ĐỀ SỐ 1-2-3 103:57
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 1.TIẾNG VIỆT.ĐỀ SỐ 4-5-6 102:34
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 2.TIẾNG ANH.ĐỀ SỐ 1 26:50
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 2.TIẾNG ANH.ĐỀ SỐ 2 25:39
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 2.TIẾNG ANH.ĐỀ SỐ 3 29:14
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 2.TIẾNG ANH.ĐỀ SỐ 4 24:39
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 2.TIẾNG ANH.ĐỀ SỐ 5 20:23
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 2.TIẾNG ANH.ĐỀ SỐ 6 24:30
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 3.TOÁN THPT ĐỀ SỐ 1-2-3-4-5-6 (UPDATE) 102:27
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 4.TOÁN LOGIC.ĐỀ SỐ 1 20:20
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 4.TOÁN LOGIC.ĐỀ SỐ 2 20:04
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 4.TOÁN LOGIC.ĐỀ SỐ 4 18:44
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 4.TOÁN LOGIC.ĐỀ SỐ 3 26:25
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 4.TOÁN LOGIC.ĐỀ SỐ 5 16:56
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 4.TOÁN LOGIC.ĐỀ SỐ 6 30:22
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 5.TOÁN PTSL ĐỀ SỐ 1-2-3-4-5-6 154:15
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.ĐỀ SỐ 1 36:02
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.ĐỀ SỐ 2 27:51
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.ĐỀ SỐ 3 14:35
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.ĐỀ SỐ 4 27:22
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.ĐỀ SỐ 5 15:47
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 6. VẬT LÝ. ĐỀ SỐ 5 (SÁCH) 10:27
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 6.VẬT LÝ.ĐỀ SỐ 6 13:47
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 7.HÓA HỌC.ĐỀ SỐ 1 29:15
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 7.HÓA HỌC.ĐỀ SỐ 2 36:33
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 7.HÓA HỌC.ĐỀ SỐ 3 22:06
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 7.HÓA HỌC.ĐỀ SỐ 4 37:10
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 7.HÓA HỌC.ĐỀ SỐ 5 17:44
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 7.HÓA HỌC.ĐỀ SỐ 6 19:28
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 8.SINH HỌC.ĐỀ SỐ 1 29:34
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 8.SINH HỌC.ĐỀ SỐ 2-3 32:42
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 8.SINH HỌC.ĐỀ SỐ 4 31:43
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 8.SINH HỌC.ĐỀ SỐ 5 22:42
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 8.SINH HỌC.ĐỀ SỐ 6 24:31
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 9.LỊCH SỬ ĐỀ SỐ 1-2-3-4-5-6 82:08
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.ĐỀ SỐ 1 22:12
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.ĐỀ SỐ 2 13:05
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.ĐỀ SỐ 3 11:39
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.ĐỀ SỐ 4 14:41
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.ĐỀ SỐ 5 12:05
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.ĐỀ SỐ 6 12:06
 • GIẢI CHI TIẾT 6 ĐỀ ĐHQG CHỦ ĐỀ 8.SINH HỌC.ĐỀ SỐ 3 34:14
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 37:47
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 157:05
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 95:36
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 4 102:30
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 110:00
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 102:24
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 108:30
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 136:03
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 118:44
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 109:57
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 PHẦN 1 94:02
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 PHẦN 2 27:20
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 PHẦN 1 48:11
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 PHẦN 2 79:49
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 133:29
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 118:42
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 105:12
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 124:49
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 142:17
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 106:27
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 103:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 ĐỀ 1-2 87:46
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 122:28
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 ĐỀ 6-7 97:13
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 102:03
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 80:49
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 88:34
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 ĐỀ 6-7-8 111:56
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 ĐỀ 8-9-10 99:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 122:34
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 2 ĐỀ 4-5 96:52
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 3 ĐỀ 6-7 89:29
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 75:21
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 ĐỀ 1-2 95:19
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 ĐỀ 3-4 VÀ ĐỀ THI THỬ LẦN 5 105:53
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 ĐỀ 5-6-7 96:10
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 108:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 99:06
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 2 ĐỀ 4-5-6 84:46
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 2 ĐỀ 7-8-9-10 84:22
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 ĐỀ 1 93:59
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 ĐỀ 2-3-4-5 146:53
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 3 ĐỀ 6-9 181:20
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1 87:47
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 ĐỀ 2-3 92:25
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 ĐỀ 4-5-6-7 92:40
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 86:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 92:54
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 98:43
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 ĐỀ 6-7-8 99:19
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 ĐỀ 9-10 86:44
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 1 ĐỀ 1-4 101:40
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 2 ĐỀ 5-10 92:12
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 ĐỀ 1-5 94:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 ĐỀ 6-10 86:01
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 117:57
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 124:29
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 139:05
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 147:33
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 99:12
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 79:55
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 4 167:05
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 87:14
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 2 84:50
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 100:20
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 92:47
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 95:01
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 4 84:18
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 1 77:43
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 2 77:51
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 3 26:39
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 56:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 127:25
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 99:10
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4.1 12:51
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4.2 82:45
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 87:02
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 86:08
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 1 79:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 2 112:36
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 3 125:41
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 83:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 61:14

Thông tin giảng viên

Empire Team
40873 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

KHÓA CHUYÊN ĐỀ ĐGNL HÀ NỘI
Empire Team
(1) 648 Học viên
1.499.000đ
CÂU HỎI ÔN TẬP THEO MÔN ĐGNL HN 2K6 (TẶNG KÈM KHÓA HỌC)
Empire Team
(1) 434 Học viên
1.499.000đ
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀ NỘI 2K6
Empire Team
(1) 647 Học viên
1.499.000đ
KHÓA THI THỬ ĐGNL 2K6
Empire Team
(1) 2103 Học viên
1.499.000đ
21 ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC [SÁCH 900+ TEST+VIDEO]
Empire Team
(1) 2102 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 225 giờ 3 phút
Giáo trình: 182 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com