VIDEO XEM LẠI 2K4-2K5

Các chuyên đề trọng tâm chinh phục ĐGNL 2024
Empire Team
1 Đánh giá 2103 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục kiến thức từng môn 
 • Bạn sẽ sở hữu các video bài giảng tất cả các môn trong khóa học! 
 • Bạn sẽ có được kiến thức nền và nền tảng để chinh phục đề ĐGNL 

Giới thiệu khóa học

Hệ thống video zoom tất cả các môn học các ngày trong tuần 

các đề tổng ôn cũng như những video bổ trợ hỗ trợ khó khăn cho học sinh trong quá trình học 

Các thủ thuật và kinh nghiệm làm bài ĐGNL của từng môn 

Nội dung khóa học

 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.BUỔI 1.TỔNG ÔN TIẾNG VIỆT PHẦN 1 115:41
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.BUỔI 2.TỔNG ÔN TIẾNG VIỆT PHẦN 2 127:22
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.BUỔI 3.TỔNG ÔN TIẾNG VIỆT PHẦN 3 115:39
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 80:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2. BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC 64:24
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.BUỔI 1 88:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.BUỔI 1.PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHẦN 1 77:59
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.BUỔI 2.PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHẦN 2 74:06
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 1.Lý Thuyết Adn - Nđ - Pm - Dm-full 97:58
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 4.lý thuyết trọng tâm tiến hóa 61:55
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 5. Lý Thuyết Nst-11111111111111_Trim 100:00
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC.BUỔI 6.trọng tâm lý thuyết sinh thái_T 57:59
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 1-2 106:41
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 3-10 101:20
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 1-5 61:59
 • 2K5.10 ĐỀ TỦ HÓA ĐỀ 6-10 78:32
 • 2K5.1000+ HÓA HỌC PART 1 20:56
 • 2K5.1000+ HÓA HỌC PART 2 86:52
 • 2K5.1000+ HÓA HỌC PART 3 63:51
 • 2K5.HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN ĐỊA LÝ 175:25
 • 2K5.HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ 135:03
 • 2K5.HÓA HỌC 1000-BUỔI 1 93:39
 • 2K5.LOGIC 800-900.TỔNG ÔN LÝ THUYẾT B1 94:30
 • 2K5.LỚP 800.SỐ PHỨC 1.DẠNG ĐẠI SỐ 71:58
 • 2K5.LỚP 800.SỐ PHỨC 2.DẠNG HÌNH HỌC P1 16:58
 • 2K5.LỚP 800.SỐ PHỨC 2.DẠNG HÌNH HỌC P2 96:39
 • 2K5.PTSL 900+ 71:34
 • 2K5.SINH LỚP 1000 - BUỔI 1 76:58
 • 2K5.SINH LỚP 1000 - BUỔI 2 104:37
 • 2K5.SINH LỚP 1000 - BUỔI 3 138:53
 • BỔ TRỢ.DE-TONG-ON-LOGIC-SUY-LUAN-NGAN 36:48
 • BỔ TRỢ.DE-TONG-ON-LOGIC-VAN-BAN 36:02
 • BỔ TRỢ.LOGIC-MENH-DE-CON-LAI 53:31
 • BỔ TRỢ.LOGIC-MENH-DE-KEO-THEO 40:10
 • BỔ TRỢ.LOGIC-SUY-LUAN-NGAN 85:17
 • BỔ TRỢ.LOGIC-VAN-BAN 78:23
 • BỔ TRỢ.MENH-DE-TUONG-DUONG 17:17
 • BỔ TRỢ.MENH-DE-VA-HOAC 36:15
 • BỔ TRỢ.NGUYÊN HÀM DẠNG 123 72:25
 • BỔ TRỢ.NGUYÊN HÀM DẠNG 456 71:28
 • BỔ TRỢ.Tổng ôn biểu đồ đường + bảng số liệu 68:22
 • BỔ TRỢ.Tổng ôn biểu đồ tròn + cột 57:01
 • BỔ TRỢ.VIDEO 1 CAC DANG BIEU DO 65:18
 • BỔ TRỢ.VIDEO 2 THONG KE P1 85:40
 • BỔ TRỢ.VIDEO 3 THONG KE VIDEO P2 54:08
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 1 136:48
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 2 146:23
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 3 136:48
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 4 118:31
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 2.BUỔI 1 101:54
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 2.BUỔI 2 111:26
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 1 85:10
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 2 105:50
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 3 102:35
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 1.BUỔI 4 107:51
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 1 97:06
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 2 118:05
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 3 93:01
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.KHÓA 2.BUỔI 4 86:57
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1.2.NGUYÊN HÀM CƠ BẢN 134:47
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1.3.NGUYÊN HÀM BỔ TRỢ 93:22
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.1.TÍCH PHÂN 28:49
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.2.TÍCH PHÂN 37:55
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.3.TÍCH PHÂN 38:23
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 2.4.TÍCH PHÂN 39:21
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 3.TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN VÀ HƯU TỶ 115:24
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 4.SỐ PHỨC 101:51
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 5.XÁC SUẤT 132:36
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 6.BÀI TOÁN LẬP PT-HPT 91:47
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.BUỔI 1.1.NGUYÊN HÀM 117:45
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 1 123:46
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 2 126:40
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 3 116:54
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.LOGIC BUỔI 4 125:20
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 1 114:19
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 2 114:19
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 3 83:22
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.LOGIC BUỔI 4 96:19
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BIỂU ĐỒ TỔNG ÔN P1 42:09
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BIỂU ĐỒ TỔNG ÔN P2 26:31
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BIỂU ĐỒ TRÒN (46-91) 33:44
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 1 108:58
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 2 108:58
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 1 113:17
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 2.1 68:31
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 2.2 48:32
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 1.HOA VO CO_DAI CUONG 113:30
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 2.HOA HOC HUU CO 108:58
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 3.THUC NGHIEM HOA HOC 120:59
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4. XU LI BAI LUAN
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4.XU LI BAI LUAN (PHAN 1) 90:00
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4.XU LI BAI LUAN (PHAN 2) 12:11
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4.XU LI BAI LUAN (PHAN 3) 25:10
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 1. TONG QUAN DGNL PHAN KHTN_ON TAP CHUNG 117:38
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 2. THUC NGHIEM HOA HOC 90:00
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 3. XU LI BAI LUAN HUU CO 114:56
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 4. XU LI BAI LUAN VO CO 111:40
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 133:12
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 137:46
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 135:25
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 126:03
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 1 118:07
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 2 103:34
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 3 93:04
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 1 56:28
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 2 102:20
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 3 106:46
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 4 109:23
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 1 112:40
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 2 117:34
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 3 138:22
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT.KHÓA 1.BUỔI 4 119:36
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 1 89:56
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 2 85:55
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 3 89:40
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH.BUỔI 4 77:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.KHÓA 2.SỐ PHỨC BUỔI 1 98:29
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.KHÓA 2.SỐ PHỨC BUỔI 2 98:29
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG.KHÓA 2.SỐ PHỨC BUỔI 3 53:19
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 1 77:59
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 2 83:00
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 3 60:05
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 4 81:02
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 5 86:18
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 1.BUỔI 6 91:23
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 1 84:13
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 2 92:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 3 88:16
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 4 84:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC.KHÓA 2.BUỔI 5 93:22
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 1.BUỔI 1 81:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 1.BUỔI 2 81:02
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 2.BUỔI 2.1 06:37
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL.KHÓA 2.BUỔI 2.2 58:41
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 1 91:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ.ĐỌC HIỂU VẬT LÝ BUỔI 2 91:57
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 1.ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ 80:04
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 2.HÓA HỌC HỮU CƠ 109:13
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 3.THỰC NGHIỆM HÓA HỌC 93:39
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 4 95:30
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 1.TỔNG QUAN CẤU TRÚC BÀI ĐGNL 77:44
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 2.1.HÓA THỰC NGHIỆM 05:51
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 2.2HÓA THỰC NGHIỆM 75:45
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 3.BÀI LUẬN 79:29
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 100:42
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 87:36
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 74:08
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 76:35
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 1 114:07
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 2 92:12
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 3 109:39
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ.BUỔI 4 98:06
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 1 97:27
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 2 99:42
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 3 103:03
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ.BUỔI 4 105:46
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 37:47
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 157:05
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 95:36
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 4 102:30
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 110:00
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 102:24
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 108:30
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 136:03
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 118:44
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 109:57
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 PHẦN 1 94:02
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 PHẦN 2 27:20
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 PHẦN 1 48:11
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 PHẦN 2 79:49
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 133:29
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 118:42
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 105:12
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 124:49
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 142:17
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 106:27
 • 2K4 THỰC CHIẾN.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 103:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 ĐỀ 1-2 87:46
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 122:28
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 ĐỀ 6-7 97:13
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 102:03
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 80:49
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 88:34
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 ĐỀ 6-7-8 111:56
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 ĐỀ 8-9-10 99:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 122:34
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 2 ĐỀ 4-5 96:52
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 3 ĐỀ 6-7 89:29
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 75:21
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 ĐỀ 1-2 95:19
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 ĐỀ 3-4 VÀ ĐỀ THI THỬ LẦN 5 105:53
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 ĐỀ 5-6-7 96:10
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 108:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 99:06
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 2 ĐỀ 4-5-6 84:46
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 5 PTSL BUỔI 2 ĐỀ 7-8-9-10 84:22
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 1 ĐỀ 1 93:59
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 2 ĐỀ 2-3-4-5 146:53
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 6 VẬT LÝ BUỔI 3 ĐỀ 6-9 181:20
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1 87:47
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 ĐỀ 2-3 92:25
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 ĐỀ 4-5-6-7 92:40
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4 ĐỀ 8-9-10 86:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 ĐỀ 1-2-3 92:54
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2 ĐỀ 3-4-5 98:43
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 ĐỀ 6-7-8 99:19
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 4 ĐỀ 9-10 86:44
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 1 ĐỀ 1-4 101:40
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 2 ĐỀ 5-10 92:12
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 ĐỀ 1-5 94:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 1.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 ĐỀ 6-10 86:01
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 1 117:57
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 2 124:29
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 1 TIẾNG VIỆT BUỔI 3 139:05
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 1 147:33
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 2 99:12
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 3 79:55
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 2 TIẾNG ANH BUỔI 4 167:05
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 1 87:14
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 3 TOÁN THƯỜNG BUỔI 2 84:50
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 1 100:20
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 2 92:47
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 3 95:01
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 4 TOÁN LOGIC BUỔI 4 84:18
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 1 77:43
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 2 77:51
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 5 TOÁN PTSL BUỔI 3 26:39
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 1 56:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 2 127:25
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 3 99:10
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4.1 12:51
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC BUỔI 4.2 82:45
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 1 87:02
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 2
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 8 SINH HỌC BUỔI 3 86:08
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 1 79:31
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 2 112:36
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 9 LỊCH SỬ BUỔI 3 125:41
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 1 83:16
 • 2K5 THỰC CHIẾN ĐỢT 2.CHỦ ĐỀ 10 ĐỊA LÝ BUỔI 2 61:14

Thông tin giảng viên

Empire Team
40873 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

KHÓA CHUYÊN ĐỀ ĐGNL HÀ NỘI
Empire Team
(1) 648 Học viên
1.499.000đ
CÂU HỎI ÔN TẬP THEO MÔN ĐGNL HN 2K6 (TẶNG KÈM KHÓA HỌC)
Empire Team
(1) 434 Học viên
1.499.000đ
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀ NỘI 2K6
Empire Team
(1) 647 Học viên
1.499.000đ
KHÓA THI THỬ ĐGNL 2K6
Empire Team
(1) 2103 Học viên
1.499.000đ
KHÓA ĐỀ THỰC CHIẾN 2K6
Empire Team
(1) 2104 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 365 giờ 27 phút
Giáo trình: 240 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com