21 ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC [SÁCH 900+ TEST+VIDEO]

Các chuyên đề trọng tâm chinh phục ĐGNL 2024
Empire Team
1 Đánh giá 2102 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục kiến thức từng môn 
 • Bạn sẽ sở hữu các video bài giảng tất cả các môn trong khóa học! 
 • Bạn sẽ có được kiến thức nền và nền tảng để chinh phục đề ĐGNL 

Giới thiệu khóa học

Hệ thống video zoom tất cả các môn học các ngày trong tuần 

các đề tổng ôn cũng như những video bổ trợ hỗ trợ khó khăn cho học sinh trong quá trình học 

Các thủ thuật và kinh nghiệm làm bài ĐGNL của từng môn 

Nội dung khóa học

 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 1
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 1 CÂU 1-40 22:15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:59
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 3 CÂU 71-120 79:34
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 2
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 1 CÂU 1-40 25:41
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:46
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 3 CÂU 71-120 69:16
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 3
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:59
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 2 CÂU 41-70 40:17
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:05
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 4
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 4 PHẦN 1 CÂU 1-40 26:54
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 4 PHẦN 2 CÂU 41-70 27:15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 4 PHẦN 3 CÂU 71-120 61:46
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 5
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 5 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:35
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 5 PHẦN 2 CÂU 41-70 63:36
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 5 PHẦN 3 CÂU 71-120 31:16
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 6
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 6 PHẦN 2 CÂU 41-70 45:16
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 6 PHẦN 1 CÂU 1-40 20:42
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 6 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:22
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 7
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 7 PHẦN 1 CÂU 1-40 27:43
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 7 PHẦN 2 CÂU 41-70 40:47
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 7 PHẦN 3 CÂU 71-120 55:39
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 8
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 8 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:41
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 8 PHẦN 2 CÂU 41-70 33:02
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 8 PHẦN 3 CÂU 71-120 55:18
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 9
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 9 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:43
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 9 PHẦN 2 CÂU 41-70 36:36
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 9 PHẦN 3 CÂU 71-120 60:19
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 10
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 10 PHẦN 1 CÂU 1-40 24:02
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 10 PHẦN 2 CÂU 41-70 30:13
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 10 PHẦN 3 CÂU 71-120 00:00
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 11
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 11 PHẦN 1 CÂU 1-40 29:06
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 11 PHẦN 2 CÂU 41-70 45:21
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 11 PHẦN 3 CÂU 71-120 76:34
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 12
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 12 PHẦN 1 CÂU 1-40 35:05
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 12 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:26
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 12 PHẦN 3 CÂU 71-120 61:05
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 13
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 13 PHẦN 1 CÂU 1-40 33:54
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 13 PHẦN 2 CÂU 41-70 45:57
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 13 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:50
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 14
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 14 PHẦN 1 CÂU 1-40 30:49
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 14 PHẦN 2 CÂU 41-70 43:21
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 14 PHẦN 3 CÂU 71-120 51:42
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 15 PHẦN 1 CÂU 1-40 27:44
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 15 PHẦN 2 CÂU 41-70 34:35
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 15 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:50
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 16
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 16 PHẦN 1 CÂU 1-40 25:46
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 16 PHẦN 2 CÂU 41-70 36:49
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 16 PHẦN 3 CÂU 71-120 58:40
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 17
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 17 PHẦN 1 CÂU 1-40 26:40
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 17 PHẦN 2 CÂU 41-70 33:23
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 17 PHẦN 3 CÂU 71-120 62:14
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 18
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 18 PHẦN 1 CÂU 1-40 28:43
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 18 PHẦN 2 CÂU 41-70 35:47
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 18 PHẦN 3 CÂU 71-120 59:17
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 19
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 19 PHẦN 1 CÂU 1-40 25:12
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 19 PHẦN 2 CÂU 41-70 39:30
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 19 PHẦN 3 CÂU 71-120 65:27
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 20
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 20 PHẦN 1 CÂU 1-40 22:20
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 20 PHẦN 2 CÂU 41-70 29:34
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 20 PHẦN 3 CÂU 71-120 41:16
 • [ĐỀ SÁCH CHUẨN CẤU TRÚC 900+] ĐỀ TEST KÈM ĐÁP ÁN SỐ 21
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 21 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:12
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 21 PHẦN 2 CÂU 41-70 30:25
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 21 PHẦN 3 CÂU 71-120 41:45

Thông tin giảng viên

Empire Team
40873 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Kim Huệ

Con thấy khoá của Empire rất tuyệt vời ạ.

Khóa học liên quan

KHÓA CHUYÊN ĐỀ ĐGNL HÀ NỘI
Empire Team
(1) 648 Học viên
1.499.000đ
CÂU HỎI ÔN TẬP THEO MÔN ĐGNL HN 2K6 (TẶNG KÈM KHÓA HỌC)
Empire Team
(1) 434 Học viên
1.499.000đ
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀ NỘI 2K6
Empire Team
(1) 647 Học viên
1.499.000đ
KHÓA THI THỬ ĐGNL 2K6
Empire Team
(1) 2103 Học viên
1.499.000đ
KHÓA ĐỀ THỰC CHIẾN 2K6
Empire Team
(1) 2104 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 42 giờ 20 phút
Giáo trình: 84 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com